O co chodzi w umowie leasingu samochodu?

Leasing jest umową uregulowaną w art. 709[1] – 709[18] kodeksu cywilnego. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Zatem leasing samochodu jest formą jego finansowania a oferta skierowana jest głównie do podmiotów gospodarczych, aczkolwiek pojawiają się również leasingi dla konsumentów. Przekładając dosyć skomplikowaną definicją ustawową na prostszy język, leasing polega na tym, że po wybraniu upragnionego samochodu, a następnie w wyniku podpisania umowy leasingu, firma leasingowa kupuje go a następnie daje leasingobiorcy do używania w zamian za zapłatę ustalonych rat. Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje leasingu, tj. leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Pierwszy charakteryzuje się tym, że po uiszczeniu wszystkich rat leasingowych prawo własności samochodu przechodzi automatycznie na leasingobiorcę. Drugi z kolei polega na tym, że po zapłacie wszystkich rat leasingobiorca ma opcję wykupu z której może ale nie musi skorzystać. Warto odnotować również leasing zwrotny, gdzie leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy swoje auto a następnie ten udostępnia je leasingobiorcy do używania za zapłatą rat.

Z leasingu korzystają głównie przedsiębiorcy ze względów podatkowych. Mianowicie przy leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wszystkie opłaty leasingowe w tym raty leasingowe. Natomiast przy leasingu operacyjnym wlicza się odsetki od rat leasingowych oraz odpisy amortyzacyjne. Wybór tak naprawdę zależy od samych zainteresowanych i ich pomyśle na rozliczenie podatkowe leasingu. Nadto leasing nie obciążą zdolności kredytowej co ma istotne znaczenie przy prowadzeniu działalności gospodarczej, bowiem nie ogranicza nam możliwości inwestycyjnych.

Pamiętać jednak należy, że pomimo uregulowania umowy leasingu w kodeksie cywilny to jednak szczegółowe jej warunki są ustalane przez samych leasingodawców. W konsekwencji może się okazać, że już sama rata za ten sam pojazd będzie się istotnie różnić pomiędzy różnymi ofertami. Warto zatem bardzo dokładnie rozpoznać rynek oraz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, bowiem to tam są szczegóły umowy leasingu. Sama umowa potrafi być krótka i nawet nie zawiła ale wspomniane ogólne warunki stanowią jej część składową i wiążą strony umowy.